• Standaufnahme Farbe: Daytonagrau matt
 • Standaufnahme Farbe: Daytonagrau matt
 • Standaufnahme Farbe: Daytonagrau matt
 • Standaufnahme Farbe: Daytonagrau matt
 • Standaufnahme Farbe: Suzukagrau
 • Standaufnahme Farbe: Suzukagrau
 • Standaufnahme Farbe: Suzukagrau
 • Standaufnahme Farbe: Suzukagrau
 • Standaufnahme Farbe: Suzukagrau
 • Cockpit
 • Cockpit
 • Detail
 • Detail
 • Detail
 • Detail