Base 4dr Sedan
2004 Hyundai Sonata Photos

2004 Hyundai Sonata Front angle medium view
2004 Hyundai Sonata Front angle view
2004 Hyundai Sonata Driver's side profile with drivers side door open
2004 Hyundai Sonata Front angle view, low wide perspective
2004 Hyundai Sonata Front Drivers side wheel at profile
2004 Hyundai Sonata Drivers Side Headlight
2004 Hyundai Sonata Passenger Side Taillight
2004 Hyundai Sonata Engine
2004 Hyundai Sonata Drivers Side Door handle
2004 Hyundai Sonata Gas cap open
2004 Hyundai Sonata Trunk open